Baltic Toursi pakettreiside reisitingimused on kättesaadavad AS Baltic Tours reisibüroodes ja internetis www.baltictours.ee
Käesolevad pakettreiside tingimused on kasutamiseks tüüplepingutes ja neid ei ole eraldi läbi räägitud. Käesolevaid pakettreisilepingu tingimusi kohaldatakse sellisel juhul, kui pakettreisi korraldajaks (edaspidi reisikorraldajaks) on Baltic Tours.
Käesolevaid tingimusi ei kohaldata üksikute reisiteenuste ja teise reisikorraldaja pakettreiside müümisel.

1. Üldsätted

1.1. Pakettreisilepinguga kohustub reisikorraldaja Baltic Tours teise lepingupoole ees osutama ühele või mitmele reisijale reisiteenuste     kogumi pakettreisi, teine lepingupool aga maksma reisitasu.
1.2. Pakettreisilepingu teiseks pooleks on klient, kes kohustub tasuma reisikorraldajale reisitasu reisija eest. Klient võib olla ka reisija.
1.3. Reisija on füüsiline isik, kes tegelikult kasutab reisikorraldaja poolt koostatud või vahendatud pakettreisi. Reisija võib olla ka klient.

2. Pakettreisilepingu sõlmimine

2.1. Reisikorraldaja poolt kättesaadavaks tehtud reisikirjeldus peab sisaldama võlaõigusseaduse § 867 lg 2 punktides 1 – 7 esitatud andmeid.
2.2. Pakettreisilepingu sõlmimisel on reisikorraldaja kohustatud andma kliendile informatsiooni reisil osalemiseks vajalike üldiste nõuete täitmise korrast ja tähtaegadest, reisi sihtkohamaa passi- ja viisanõuete, reisikindlustuse olemasolu ning tervishoiualaste soovituste kohta.
2.3. Pakettreisilepingu sõlmimisel on klient/reisija kohustatud informeerima reisikorraldajat kliendi/reisija soovidega seotud eripäradest ja erivajadustest, mis omavad olulist tähtsust lepingu täitmisel näit. kehtivad reisidokumendid, andmed viisa vajalikkuse, reisikindlustuse sõlmimise, koduloomade kaasavõtmise jms. kohta. Reisikorraldaja ei vastuta reisija informeerimiskohustuse täitmatajätmisest tekkivate kahjude hüvitamise eest.
2.4. Pakettreisileping loetakse sõlmituks selle allakirjutamisel või kui klient on maksnud reisikorraldaja poolt kehtestatud pakettreisi hinna või ettemaksu 3 kalendripäeva jooksul pärast pakettreisi tellimist järgnevalt:
- kui pakettreisi alguseni on rohkem kui 30 kalendripäeva, tuleb tasuda ettemaks 10%
pakettreisi maksumusest, kuid mitte vähem kui 1000 krooni reisija kohta;
- kui pakettreisi alguseni on 30 kalendripäeva või vähem, tuleb tasuda pakettreisi
maksumus täies ulatuses.
- kui pakettreisi alguseni on vähem kui 7 kalendripäeva, tuleb tasuda pakettreisi
kogumaksumus koheselt pärast pakettreisi tellimist.
2.5. Kui klient jätab ülalnimetatud makse tegemata, loetakse pakettreisi tellimus kliendi poolt tagasi võetuks.

3. Pakettreisilepingu muutmine ja lõpetamine

3.1. Kliendil on õigus muuta pakettreisilepingut sh. pakettreisi sihtkohta, kuupäeva, hotelli enne pakettreisi algust, tasudes sellega kaasnevad kulud vastavalt teenuseosutajate muutmistingimustele, millele lisanduvad reisikorraldaja bürookulud muutmisel kuni 30 kalendripäeva enne reisi 500 krooni reisija kohta ja hilisemal muutmisel 1000 krooni reisija kohta.
3.2. Kliendi poolt rohkem kui 30 kalendripäeva enne pakettreisi algust tehtud tellimust saab kuludeta tühistada 24 tunni jooksul alates tellimuse tegemisest.
3.3. Kliendil on õigus pakettreisileping ennetähtaegselt lõpetada ilma mõjuva põhjuseta tasudes reisidokumentide väljastamisest tingitud kulud (näiteks lennupileti väljatrükiga, majutuse broneerimisega seotud kulud) lähtudes teenuseosutajate annulleerimistingimustest, millele lisanduvad reisikorraldaja bürookulud tühistamisel kuni 30 kalendripäeva enne reisi 500 krooni reisija kohta ja hilisemal muutmisel 1000 krooni reisija kohta. Kui klient teatab pakettreisilepingu ennetähtaegsest lõpetamisest
ilma mõjuva põhjuseta 48 tundi enne pakettreisi algust, kuulub kliendi poolt tasumisele 100 % pakettreisi maksumusest.
3.4. Kui pakettreis põhineb liinilendudel, siis rakendatakse pakettreisilepingu ennetähtaegsel lõpetamisel lennukompaniide poolt kehtestatud trahvimäärasid.
3.5. Kui pakettreisileping ei ole ennetähtaegselt lõpetatud, kuid reisija ei ilmu ettenähtud ajal pakettreisi alguspunkti või tal puuduvad pakettreisist osavõtmiseks vajalikud dokumendid, loetakse reisileping mõjuva põhjuseta ennetähtaegselt lõppenuks ning reisikorraldaja kohustused kliendi ees täidetuks.
3.6. Kui pakettreisilepingu lõpetab ühise tellimuse vormistanud klient ja pakettreisi hind põhineb kindlal reisijate arvul, on reisikorraldajal õigus võtta muutusest tingitud lisatasu, mille maksmise eest vastutavad nii pakettreisi annulleerinud klient kui ka
teised reisijad.
3.7. Mõjuva takistuse ilmnemisel on kliendil õigus nõuda pakettreisilepingu ennetähtaegset lõpetamist ning reisikorraldajale pakettreisi eest tasutud hinna tagastamist. Mõjuvaks takistuseks loetakse:
- reisija või temale lähedase inimese haigestumine või õnnetusjuhtumisse sattumine; lähedase inimese surm. Lähedasteks loetakse abikaasat, elukaaslast, vanemaid, lapsi, abikaasa või elukaaslase vanemaid, õdesid-vendi, lapselapsi, vanavanemaid, samuti kaaslast, kellega on kavatsetud reisile minna;
- muu reisija tahtest sõltumatult aset leidnud, kuid reisijaga seotud õnnetus, mida reisikorraldaja aktsepteerib mõjuva takistusena (nt tulekahju, suur varaline kahju jne).
3.8. Mõjuva takistuse ilmnemisel on reisikorraldajal õigus nõuda pakettreisilepingu ennetähtaegset lõpetamist ning tagastada kliendile reisitasu. Mõjuvaks takistuseks loetakse:
- reisiteekonna või selle lähedal toimuva tõttu (nt sõda, loodusõnnetus, streik jne) ei ole garanteeritud reisijate julgeolek.
- lennukompanii, mille lendudel pakutud reis põhineb, jätab ootamatult oma lennud ära ja neid ei ole võimalik asendada.
3.9. Üks pool on kohustatud teisele poolele viivitamatult kirjalikult teatama mõjuva takistuse ilmnemisest. Klient kohustatud esitama kirjaliku tõendi takistuse olemasolu kohta (arsti-, politseitõend vms.) ühe nädala jooksul arvates mõjuva takistuse
ilmnemisest teatamisest. Kui klient ei esita kirjalikku tõendit mõjuva takistuse ilmnemise kohta, kohaldatakse reisilepingu ennetähtaegse lõpetamise suhtes reisilepingu mõjuva põhjuseta ennetähtaegse lõpetamise kohta sätestatut.
3.10. Reisikorraldajal on kliendi poolt reisilepingu ennetähtaegse lõpetamise taotluse esitamisel mõjuva takistuse ilmnemise tõttu õigus kinni pidada kliendile tagastatavast maksest bürookulud ja reisikorraldajale reisilepingu ennetähtaegsest lõpetamisest tulenevad vältimatud kulutused (s.h. kulutused viisale, lennupileti-, majutusteenuse-, ja/või muude teenuste annulleerimistrahvidele jms.) ning juba osutatud teenuste maksumus.
3.11. Klient esitab kõik nõuded sh. muudatused, annulleeringud, kahjude hüvitamised reisikorraldaja vastu kirjalikult.

4. Kliendi õigused ja kohustused

4.1. Kliendil on õigus anda üle kõik pakettreisilepingust tulenevad õigused ja kohustused teisele isikule, kui reisikorraldaja on andnud selleks oma nõusoleku ja klient tasub kõik üleandmisega kaasnevad lisakulutused.
4.2. Reisijal on kohustus järgida reisi ajal kõiki reisikorraldaja poolt kehtestatud ja suuliselt või kirjalikult edastatavaid juhendeid ja reegleid, samuti majutusettevõtete ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivõimude ettekirjutusi. Reisija poolt
nimetatud kohustuse mittetäitmisel on reisikorraldajal õigus reisileping ennetähtaegselt lõpetada ja/või nõuda kliendilt/reisijalt tekitatud kahjude hüvitamist. Kui eelnimetatud kohustusi ei täideta, on reisikorraldajal õigus reisija reisilt kõrvaldada. Nimetatud juhul ei ole kliendil/reisijal õigust nõuda reisikorraldajalt makstud tasu tagastamist ning kõik reisija kojusõiduga seotud kulutused jäävad reisija/kliendi kanda.
4.3. Klient tagab oma kuludega, et reisijal on olemas reisimiseks kõik vajalikud dokumendid, mis lubavad tal riigipiire ületada ja riikides viibida (sh kuid mitte ainult pass, ID-kaart, vaktsineerimistõend, jne).

5. Reisikorraldaja õigused ja kohustused

5.1. Reisikorraldajal on õigus pakettreisileping kliendiga lõpetada, kui: reisikorraldaja poolt määratud ja pakettreisilepingu sõlmimisel kokkulepitud tähtajaks ei ole kogunenud reisikorraldaja poolt reisi toimumiseks eeldatavat arvu reisijaid. Reisikorraldaja on kohustatud klientidele pakettreisi ärajäämisest ning sõlmitud pakettreisilepingute ühepoolsest lõpetamisest viivitamatult teatama.
5.2. Reisikorraldajal on õigus reisileping lõpetada, kui klient ei ole ettenähtud ajaks pakettreisi eest tasunud.
5.3. Reisikorraldajal on õigus teha reisikirjelduses muudatusi temast mitteolenevate asjaolude ilmnemisel, tingimusel, et pakettreisi kvaliteet ja iseloom oluliselt ei muutu. Muudatusest tuleb koheselt teavitada.
5.4. Reisikorraldajal on õigus teha muudatusi väljakuulutatud eskursiooniprogrammis, muuta ekskursioonide toimumise järjekorda või päeva juhul, kui mingi ekskursiooni läbiviimist konkreetsel päeval takistavad ilmastikutingimused, transpordiprobleemid või muud reisikorraldajast mitteolenevad tegurid. Samuti on reisikorraldajal õigus teha muudatusi ekskursiooni programmis, kui ettenägematutel ja reisikorraldajast mitteolenevatel põhjustel ei ole ekskursiooni läbiviimine planeeritud kujul võimalik või ohutu reisijale.
5.5. Reisikorraldajal on õigus pakettreisi hinda tõsta ja vastavalt langetada teavitades sellest klienti/reisijat vähemalt 21 kalendripäeva enne pakettreisi algust, järgnevate asjaolude ilmnemisel:
- Eesti või sihtkohamaa maksude, lõivude ja teenustasude muutumine, kui need mõjutavad pakettreisi hinda;
- veo- või majutushindade muutumine, mis ei allu reisikorraldaja kontrollile ja mida pakettreisi planeerides ei olnud võimalik ette näha;
- valuutakursside muutumine;
- lennujaamamaksude olulinemuutumine, sest lennujaamamaksud määratakse kolmandate isikute poolt ning nende täpne suurus selgub pileti väljatrükkimisel.
5.6. Reisikorraldaja on kohustatud klienti informeerima sihtriigis olevatest võimalikest
ohtudest (kodusõda, massilised rahutused jne). Informeerimiseks loetakse ka
reisikorraldaja internetilehel avaldatud informatsiooni.
5.7. Reisikorraldaja on kohustatud korvama reisija tervisele ja varale põhjustatud kahju, kui see tuleneb Reisikorraldaja tegevusest /tegevusetusest või kui reis ja pakutavad teenused ei vasta reisikirjeldusele. Reisikorraldaja vastutus on piiratud kuni reisitasu kolmekordse suuruseni.
5.8. Reisikorraldaja kohustub abistama reisijat, kes reisi ajal haigestub, kellega juhtub õnnetus, kes satub kuriteo ohvriks või leiab aset mõni muu sündmus, mille tulemusena reisija elu, tervis või vara satuvad hädaohtu. Reisikorraldaja abi reisijale
seisneb raviasutusega ja sihtkohamaa ametivõimudega suhtlemise korraldamises ning ennetähtaegse tagasisõidu korraldamisel. Reisija/klient on kohustatud hüvitama reisikorraldaja kõik käesolevas punktis sätestatud kohustuse täitmisega seotud kulutused.

6. Puudused reisikorralduses ja reisikorraldaja vastutus.

6.1. Puuduseks reisikorralduses ei loeta:
- väheolulisi muutusi pakettreisi kui terviku seisukohalt, mida sihtkohta ja pakettreisi iseloomu arvestades on võidud eeldada;
- lennu ajakava muutumist, kui muutus on tingitud reisikorraldaja kontrollile allumatutest asjaoludest;
- hilinenud saabumist pakettreisi sihtpunkti või varasemat tagasipöördumist, kui muudatus on tekkinud reisikorraldajast sõltumatul põhjusel ning ei ületa 8 tundi.
- kui ajakava muutuse põhjuseks on õhuruumi ülekoormatus, lennujuhtimiskeskuse korraldus, ilmastik vm. tehniline põhjus, on lubatud muutuse pikkus kahekordne.
- lennumarsruudi ootamatut muutust, kui lennukompanii on teinud ülebroneeringu. Lennukompanii kompenseerib klientidele puuduse oma sisekorrareeglitele vastavalt.
- hotelli vahetumist vahetult enne pakettreisi, kui põhjuseks on hotelli ülebroneering. Reisikorraldaja kohustub asendama esialgse hotelli samaväärsega.
- reisikorraldaja puuduseks ei saa pidada seda kui reisija ei pääse reisile oma süü tõttu.
- kui pakettreisi reklaammaterjalides (sh, kuid mitte ainult foto- ja videomaterjalid) esitatud ning kujutatud pakettreisi sihtkohta iseloomustavad omadused ei vasta üheselt pakettreisi sihtkohas olevatele tegelikele tingimustele;
6.2. Erinevatest puudustest või pretensioonidest reisikorralduse kohta tuleb viivitamatult teatada reisikorraldajale ja sihtkohas kohapeal (või transporditeenuse puhul teel sihtkohta või tagasi sihtkohast) teenuse osutajale. Kui kohapealne lahenduse leidmine osutub võimatuks, tuleb juhtumist teatada reisikorraldajale niipea, kui võimalik, aga mitte hiljem kui 7 kalendripäeva peale reisi lõppemist. Kui klient soovib saada hüvitust saamata jäänud teenuse eest, tuleb kliendil kirjalikule kaebusele lisada
kviitungite originaalid või teised tõendid otseselt põhjendatud lisakulutuste kohta.
6.3. Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud seoses:
- reisija/kliendi enda tegevuse või tegevusetusega;
- reisikorraldajast sõltumatute asjaoludega (vääramatu jõud);
- reisija satumisega kuritöö ohvriks;
- ilmastikutingimustega, mis ei vasta paljude aastate keskmistele näitajatele;
- riketega hotellis, liiklusvahendis vms., samuti majutusettevõtte personali või liiklusvahendi juhi tegevuse või tegevusetusega;
- pakettreisi ärajäämisega seoses puudulike reisidokumentidega või viisa andmisest keeldumisega reisijale;
- reisijateveo tehnilise korraldamise eest, samuti reisija pagasi vedamise ja säilimise eest. Sellisel juhul vastutab Vedaja;
- reisikorraldaja ei vastuta reisiteenust osutava isiku, selliste majandustegevusalaste otsuste eest, mis võivad põhjustada reisijatele ebamugavusi. Informeerides sellest eelnevalt reisijat on reisikorraldajal kohustus omal kulul asendada pakettreisis ettenähtud reisiteenus mõne teise vähemalt samaväärse teenusega.

7. Reisitasu

7.1. Pakettreisi hinna moodustavad reisiteenused, millised on reisikirjelduses või teistes pakettreisi tutvustavates materjalides. Hinna sisse ei kuulu reisi sihtkohamaa viisa ja viisateenus, ekskursioonid, kindlustusteenus, autorenditeenus jms.
7.2. Vastavalt rahvusvahelisele praktikale on saabumispäeval hotellitoa kasutamine võimalik alates kella 15.00-st. Reisitasu sisse ei kuulu hotellitoa kasutamine enne kella 15.00 saabumispäeval. Samuti tuleb hotellitoad vabastada lahkumispäeval
hiljemalt kell 12.00 ja reisitasu sisse ei kuulu hotellitoa kasutamine peale kella 12.00 ärasõidupäeval.
7.3. Kliendil/reisijal ei ole õigust nõuda reisikorraldajalt hüvitust juhul, kui reisija jätab kasutamata mõne paketreisi hinnas sisalduva teenuse.
7.4. Reisikorraldaja poolt müügikampaaniate korras väljakuulutatud soodustused kehtivad ainult uutele pakettreisilepingutele, soodustused ei kehti varem sõlmitud pakettreisilepingutele.
7.5. Kuivõrd pakettreisileping ei sisalda reisikindlustust, siis reisikorraldaja soovitab sõlmida koos reisiostuga ka reisikindlustuslepingu, mis koosneb tervise-, pagasi ja reisitõrkekindlustusest.

8. Muud tingimused

8.1. Käesolevad reisitingimused kuuluvad lahutamatult reisikorraldaja ja kliendi vahel sõlmitud pakettreisilepingu juurde ning jõustuvad alates pakettreisilepingu sõlmimisest.
8.2. Kliendi ja reisikorraldaja erimeelsused püütakse eekõige lahendada läbirääkimiste korras. Kliendil on õigus käesolevatest pakettreisilepingu tingimustest tulenevate vaidluste korral esitada kaebus reisikorraldaja peale Tarbijakaitseametile või hagi
oma rikutud õiguste kaitseks kohtule Eesti Vabariigi seadusega ettenähtud korras.

Baltic Toursi pakettreiside reisitingimused kehtivad alates 01. detsember 2006